covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน

กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด

QR

QR

QR

ประชาสัมพันธ์

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในยุค Covid-19
ชี้แจงโดยกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 4 มิ.ย.63

เอกสาร/มาตรการ

เอกสารประกอบการนำเสนอ​ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน​ ของศูนย์ประสานฯ กรมชลประทาน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารประกอบการนำเสนอ​ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน​ ของศูนย์ประสานฯ กรมชลประทาน ประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารประกอบการนำเสนอ​ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน​ ของศูนย์ประสานฯ กรมชลประทาน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารประกอบการนำเสนอ​ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน​ ของศูนย์ประสานฯ กรมชลประทาน ประจำวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เอกสารประกอบการนำเสนอ​ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงาน​ ของศูนย์ประสานฯ กรมชลประทาน ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 9) (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 444/2563 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 451/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/43 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/41 เรื่อง แนวทางในการควบคุมการเปิดใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานเพื่อกิจกรรมสาธารณะตามคำสั่งจังหวัด บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/38 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานจากบ้าน ช่วงเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาส 3 คู่มือการใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendeance System - DAS) บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/33 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendeance System - DAS)

สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0.png3.png1.png1.png8.png5.png
27 พฤศจิกายน 2563