covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

covid Full 23 3 63

กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน

กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด

QR

QR

QR

ประชาสัมพันธ์

เอกสาร/มาตรการ

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563) ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0.png1.png2.png0.png5.png9.png
31 พฤษภาคม 2563