แผนบริหารความต่อเนื่อง

 • บันทึกข้อความ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ที่ พิเศษ(COVID-19)/16 เรื่อง แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของกรมชลประทาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดาวน์โหลด)
 • แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขAnimated Gif New 37องกรมชลประทาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) (ดาวน์โหลด)
 • แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง (ดาวน์โหลด)

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน
  อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  0.png3.png7.png9.png1.png6.png
  24 มกราคม 2564